Fondsen_%26_Donateurs.html

Nachtgasten is enorm blij met de donaties die wij ontvangen van diverse fondsen als zowel van private partijen.


Voor dat doel heeft Nachtgasten een ANBI-status.


Stichting Nachtgasten is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?
- De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
- De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
- De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
- De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
- De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
- De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
- De instelling heeft een actueel beleidsplan.
- De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
- Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
- De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Gegevens publiceren
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

- Naam: Stichting Nachtgasten
- Bekend bij het publiek onder de naam 'Nachtgasten'
- Fiscaal nummer: 8221.58.851
- Postadres: Kloveniersburgwal 87, 1011 KA A’dam
- Bezoekadres: Kloveniersburgwal 87, 1011 KA A’dam
- Doelstelling: de stichting heeft ten doel:
Het bedenken, bijeenbrengen, uitvoeren en begeleiden van publieksgerichte multidisciplinaire projecten op het gebied van theater, mime, film, televisie, beeldende kunst, muziek en literatuur voor zowel de commerciële markt als de publieke markt alsmede de organisatie en het uitvoeren van verdere handelingen die verband houden met projecten, zoals hiervoor omschreven of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- Beleidsplan
- Bestuur:
mevrouw D.G.P. Cremers - voorzitter
de heer V. Fit - penningmeester
de heer W.G. Torenstra - lid
de heer J. Buijsman - lid
- De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en op een niet-bovenmatig vacatiegeld.
- Voor het personeel van Stichting Nachtgasten is de CAO Nederlandse Podia van toepassing.
- Bestuursverslag, Jaarcijfers 2018.pdf, Jaarcijfers 2017.pdf, Jaarcijfers 2016.pdf, Jaarcijfers 2015.pdf, Jaarcijfers 2014.pdf, Jaarcijfers 2013.pdf & Jaarcijfers 2012 Nachtgasten.pdf & Beleidsplan.pdf.

Agenda.html
Info.html
Contact.html
Home.html